در انتظار خلق حماسه ای دیگر برای آینده منطقه مان در سطح سلدوز به سر می بریم که هم می تواند منشا اثرات مثبت باشد هم تاثیرات منفی غیر قابل جبران در پی داشته باشد. یکی از مشکلات پیش روی مردم در این دوره از انتخابات حضور تعداد کثیری از کاندیداهاست که با عنایت به شرایط حساس نه تنها امر مثبت قلمداد نمیشود بلکه دلخوری نیروهای دلسوز شهرستان و سردرگمی مردم در انتخابات را به دنبال دارد .لذا آنچه امروز پسندیده است خلق حماسه سیاسی انهم نه از سوی مردم بلکه از سوی کاندیداهای انتخابات شورا های اسلامی است.
باید درسی را از شهدای گرانقدر انقلاب و منطقه یادآور شد که مصلحتهای بزرگ را باید در پیشگاه خواسته های نفسانی خود ذبح کرد زیرا آنچه از داستان امروز به یادگار خواهد ماند و در افق سلدوز خواهد درخشید کاری است که عده ای به خاطر مصلحتهای بزرگتر خواهند کرد و اینها بشارت دهندگان اینده ای روشن برای مردم خواهند بود.کسانی در ذهن تاریخی سلدوز و اذهان این مردم خواهند ماند که از فکر چند صباح مسئولیت گرفتن کوتاه آمده و خود خواهی ها و منیت های خود را پای مصالح مردم و منطقه قربانی کنند از خود گذر کرده ولی در کنار ملت قرار گیرند.

 

انتهای پیام/