به گزارش سولدوز خبر، مردم سیل زده نقده و محمدیار که تمام هست و نیستشان را در سیل اخیر از دست دادند و برای زدودن گل و لای حاصل از سیل نسبت به روزهای معمولی آب بیشتری مصرف کردند حالا با فیش های نجومی آب روبرو شدند. این در حالیست که مسئولان وعده داده بودند هزینه آب در مناطق سیل زده رایگان محاسبه میشود.

اکنون برخی از شهروندان مدعی شدند نه تنها مصرف آب آنها توسط دولت رایگان نشده بلکه رقم های سنگینی بر روی قبض های آب درج شده است.