به گزارش سولدوز خبر، رها کردن عزیزان در خانه سالمندان همیشه عاطفه افکار عمومی را جریحه دار کرده است هر چند هرگز باعث روند کاهشی این پدیده غیرانسانی نشده. روز گذشته یکی دیگر از مادران غریب خانه سالمندان نقده که اصالتا اهل شهرستان تکاب بود در غربت و تنهایی جان سپرد و توسط تعدادی از مردم شهر نقده در وادی رضوان این شهر به خاک سپرده شد بدون اینکه حتی یکی از از اقوام وی در این مراسم حضور داشته باشند انگار که بود و نبود این مادر برای هیچ یک از اقوامش اهمیت نداشت.