به گزارش سولدوز خبر، با بازگشایی مدارس یکی از دغدغه های جدی والدین استفاده بی رویه برخی دانش آموزان از کتاب های کمک درسی است. آموزش و پرورش در تازه ترین اقدام خود برای جلوگیری از اتکای دانش آموزان به کتاب های کمک درسی که روند یادگیری و قدرت تحلیل مسائل را در دانش آموزان مختل میکند، اقدام به معرفی کتاب های کمک آموزشی استاندارد کرده است.

 

بر این اساس کتاب های درسی در هر دوره و پایه تحصیلی، بعنوان منبع اصلی آموزش و یادگیری در مدارس می باشد و منابع کمک آموزشی و درسی جنبه اجباری و الزامی برای آموزش و ارزشیابی ندارد.

 

همچنین صرفا منابع معرفی شده در “کتابنامه های رشد” و “سایت رشد” به منزله مواد و منابع آموزشی و کمک درس استاندارد تلقی می شود و بر این اساس هر منبع آموزشی که نام آن در کتابنامه و سایت رشد نیامده باشد غیر استاندارد تلقی می شود.

 

درباره نحوه بهره گیری از مواد و منابع کمک آموزشی و کمک درسی استاندارد نیز، شورای معلمان مدارس، موظف به بررسی و تأیید نیازهای آموزشی و یادگیری دانش آموزان دارای مشکل یادگیری بوده و متناسب با نیازها، از طریق مدیر و معلم مربوطه، اقدام به معرفی منابع آموزشی و کمک درسی مناسب که نام آن در سایت رشد آمده است، می کند.

 

البته این همه مراحل نیست و معلمان باید قبل از تصمیم گیری دست به تحلیل نتایج آزمون های دانش آموزان بزنند و نظرات والدین و مشاور را هم در تصمیم خود لحاظ کنند. این مرحله باعث می شود شورای معلمان صرفا استفاده از یک منبع آموزشی یا کمک درسی را برای کل مدرسه و یا یک کلاس تجویز نکنند بلکه بر اساس نیاز فردی هر دانش آموز تصمیم گرفته می شود.

 

محمدتقی سلطانی رئیس آموزش و پرورش نقده نیز در گفتگو با خبرنگار سولدوز خبر هر گونه اجبار برای خرید کتاب های کمک درسی برای هر یک از موضوعات درسی را رد کرد و آن را تخلف برشمرد.

 

انتهای پیام/