به گزارش سولدوز خبر، گادارچای که روزگاری رودخانه دائمی منطقه سولدوز شهرستان نقده محسوب می شد با ادامه خشکسالی ها تبدیل به رودخانه فصلی شده که از پاییز تا اواسط زمستان آب دارد اما امسال برخلاف سال های گذشته در حالی آب در آن به جریان افتاده که تقریبا اولین فصل از زمستان به نیمه رسیده است.