درباره ما

خبرگزاری آینا سولدوز در کنار پوشش اخبار ایران و جهان به پوشش اخبار شهرستان نقده (سولدوز) نیز می‌پردازد.